Algemene voorwaarden LR Training Open Inschijving

Prijzen open inschrijvingen

De prijzen voor de open inschrijvingen staan vermeld bij de betreffende cursus. De prijzen zijn terug te vinden op onze website (www.lrqa.be). In een aantal gevallen geldt dat de prijs op aanvraag wordt afgegeven. Al onze prijzen zijn exclusief BTW. LR-TS behoudt zich het recht voor om haar cursusprijzen voor open inschrijvingen per 1 januari van elk jaar te verhogen. Mocht dit van toepassing zijn op een cursus waarvoor u zich inschrijft, dan zullen wij u hierover direct informeren.

Meerdere deelnemers

Indien u voornemens bent meerdere cursisten hetzelfde trainingstraject te laten doorlopen is het raadzaam voorafgaand aan de inschrijving contact met ons op te nemen. Afhankelijk van uw wensen en het aantal deelnemers kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een korting op de cursusprijs of dat een in-huis training beter aansluit bij uw opleidingsbehoeften.

Inbegrepen bij onze cursussen

Bij al onze open inschrijvingen zijn, tenzij expliciet anders vermeld, inbegrepen: cursusmateriaal, kosten voor cursusaccommodatie, eten en drinken gedurende de cursusdag en het certificaat of bewijs van deelname.

Niet inbegrepen bij onze cursussen

Kosten voor overnachtingen, diner, gebruik van consumpties buiten de cursus om en eventueel te betalen parkeergeld op onze cursuslocaties.

Aansprakelijkheid en Zorgvuldigheid

Zowel onze website als ons cursusmateriaal wordt met grote zorg samengesteld en zorgvuldig gecontroleerd. Voor onvolkomenheden of tussentijdse aanpassingen accepteren wij geen aansprakelijkheid.

Auteursrechten

Het auteursrecht op de door LR-TS uitgegeven brochures & cursusmateriaal berust bij Lloyd's Register Nederland BV, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lloyd's Register Nederland BV zullen door de opdrachtgever / cursusdeelnemers geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Gevoelige bedrijfsinformatie die in het kader van in-huis trainingen onderdeel zijn van trainingscases en voorbeelden zal door Lloyd's Register Nederland BV niet worden gebruikt in andere trainingen.

Wetgeving

Trainingsovereenkomsten zullen in alle opzichten worden opgesteld en geldig zijn als een overeenkomst onder Belgisch recht en de opstelling en geldigheid wordt bepaald door de Belgische wet.

Gegevens

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor informatieve en commerciële doeleinden.

Aanmelden

Alle aanmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren via de website. Na ontvangst van uw aanmelding zijn onze voorwaarden van toepassing. U ontvangt van ons altijd een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding.

Reserveren

Reserveren door middel van een voorlopige boeking is mogelijk, echter een reservering dient binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden bevestigd (na 5 werkdagen vervalt de reservering automatisch).

Overnachtingen

Op verzoek regelt LR-TS voor u hotelaccommodatie in het hotel waar de training verzorgd wordt. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele annulering als u alsnog niet wenst te blijven overnachten. Bij het uitchecken voldoet u zelf de factuur voor uw verblijf en eventueel gebruik van restaurant en (mini)bar. Indien er geen plaats is in het betreffende hotel dan dient u zelf zorg te dragen voor een reservering in een ander hotel.

Facturering

Facturering vindt normaal gesproken achteraf plaats. De factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan conform de voorwaarden van Lloyd's Register Nederland BV. Lloyd's Register Nederland BV behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de training te factureren.

Annulering- / Verplaatsing open-inschrijvingen

U kunt deelname aan een cursus uitsluitend schriftelijk annuleren / verplaatsen. Tot 21 dagen voor aanvang van de cursus brengen wij € 45,00 administratiekosten in rekening. Bij annulering / verplaatsing binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. Indien u binnen één jaar alsnog deelneemt aan de betreffende cursus dan krijgt u 50% korting. Het is altijd mogelijk aangemelde deelnemers te vervangen door andere personen, ook na de annulerings- / verplaatsingstermijn. Annulering / verplaatsing dient altijd schriftelijk te geschieden.

Annulering door LR-TS

Lloyd's Register Nederland BV / Lloyd's Register EMEA heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling.

Overige voorwaarden

Indien de klant schade lijdt of kosten maakt waarvan bewezen wordt dat ze zijn veroorzaakt door nalatigheid, verzuim of een fout van LR-TS, is LR-TS slechts aansprakelijk voor bewezen schade tot maximaal de vergoeding die door LR-TS in rekening is gebracht.